Για την πλοήγηση

Επιλογή γλώσσας

Καρκίνος στοματοφάρυγγα (pdf)

Ακουστικά και Κινητή τηλεφωνία (pdf)

Εκκριτική Ωτίτιδα & Διάγνωση (pdf)

Εκκριτική Ωτίτιδα & Σωληνίσκοι αερισμού (pdf)

Εκκριτική Ωτίτις & Συνέπειες (pdf)

Ιατρικά Ανάλεκτα (pdf)

Ωτο - ακουστικές εκπομπές (pdf)

Θορυβώδης ρινική αναπνοή (pdf)

Καταρροή - Παραρρινοκολπίτιδα (pdf)

Auditory neuropathy (pdf)

Aural atresia (pdf)

Chronic otitis media in children (pdf)

Cochlear under 1 considerations (pdf)

Cochlear under 1 outcomes (pdf)

Deafness & language (pdf)

Haemangioma (pdf)

Neonatal airway (pdf)

Neonatal hearing screening (pdf)

Treatment options for deaf babies (pdf)

Ventilation tubes (pdf)

Nasal fractures (pdf)

Nose & throat problems in pregnancy (pdf)

Olfactory neuroblastoma (pdf)

Pediatric FESS (pdf)

Biofilms in ENT (pdf)

Digital recording systems (pdf)

HIV manifestations in ENT (pdf)

Intelligent systems in Medicine (pdf)

Interdisciplinary model of hospital management (pdf)

Laryngo pharyngeal reflux (pdf)

BPPV (pdf)

Cartilage vs. fascia tympanoplasty (pdf)

Chondrotympanoplasty (pdf)

Cochlear implants & chronic otitis (pdf)

Cochlear implants and imaging (pdf)

Cochlear implants in unilateral deafness (pdf)

CT & cochlear implantation (pdf)

CT vs. Surgery (1) (pdf)

CT vs. Surgery (2) (pdf)

Digital hearing aids (pdf)

Ear problems in pregnancy (pdf)

Epitympanic osteoma (pdf)

High-ear piercing (pdf)

Intra-tympanic steroids for sudden deafness (pdf)

Meniere (pdf)

Mobile phones & hearing aids (2) (pdf)

Multi-frequency tympanometry (pdf)

Stem cells for deafness (1) (pdf)

Stem cells for deafness (2) (pdf)

Superior canal dehiscence syndrome (pdf)

Bilateral tonsillar abscess (pdf)

Connective tissue disorders & Larynx (pdf)

Continuation of smoking & laryngeal Ca (pdf)

Cricopharyngeal myotomy (pdf)

DAHNO information pathways (pdf)

Laryngeal Ca & diet (pdf)

Laryngeal Ca & lifestyle (pdf)

Myofascial syndromes in the maxillofacial area (pdf)

Parotid schwannoma (pdf)

Post-tonsillectomy bleeding (pdf)

Spontaneous tonsillar haemorrhage (pdf)

Sternal split for large goitres (pdf)

Supracricoid laryngectomy (pdf)

Tongue sarcoma (pdf)

Vagal monitoring in thyroid surgery (pdf)

exoteriki otitida (pdf)

OAEs (pdf)

Laryngeal Ca & antithrombotic therapy (pdf)

Breastfeeding practice (pdf)

Breastfeeding initiation (pdf)

ASSR in HA fitting (pdf)

Breastfeeding duration (pdf)

Chronic otitis media in children (pdf)

Cochlear under 1 considerations (pdf)

Cochlear under 1 outcomes (pdf)

Connective tissue disorders & Larynx (pdf)

Esthesioblastoma (pdf)

FESS & packing (pdf)

Inverted papilloma & Adenoids (pdf)

Laryngeal Ca & diet (pdf)

Laryngeal paragangliomas (pdf)

Laryngo-pharyngeal reflux (pdf)

Mobile phones & hearing aids (pdf)

Nasal bleeding & PDE-5 inhibitors (pdf)

Parental stress (pdf)

Pediatric FESS in ARS & CRS (pdf)

Pediatric FESS (pdf)

Sternal split for large goitres (pdf)

Tracheostomy (pdf)

How Safe Is It to Prescribe Cephalosporins in Patients with Infectious Mononucleosis? (pdf)

Pediatric FESS & nasal polyps (pdf)

Head & Neck cancer and precursor symptoms (pdf)

Laryngectomy & closure of the neopharynx (pdf)